Quản trị và khai thác những điểm yếu của con người để thành công

Quản trị và khai thác những điểm yếu của con người để thành công

Rất nhiều cuốn sách quản trị thường tập trung vào các chủ đề tích cực như lãnh đạo, sức mạnh và lòng dũng cảm. Các bài học được trích dẫn trong các cuốn sách này thường vẽ nên một ấn tượng gần như hoàn hảo rằng con người sẽ tự mình tiến bộ và đều ủng hộ thay đổi miễn...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!