Thương hiệu Việt cần bản sắc Việt (English translation available)

Thương hiệu Việt cần bản sắc Việt (English translation available)

(This article is available in both Vietnamese and English)   Theo số liệu thống kê chính thức công bố vào tháng 10 năm 2012, Việt Nam đã giảm thêm 1.76% tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 10.24% trên cả nước. Tuy vậy, liệu có quá sớm để ăn mừng với tin vui này không? Chúng...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!