Doanh nghiệp nhỏ có thể thổi bùng cuộc cách mạng lớn? – Doanh Nhân Sài Gòn

Doanh nghiệp nhỏ có thể thổi bùng cuộc cách mạng lớn? – Doanh Nhân Sài Gòn

Mới đây, ông Lawrence Chong, Đồng sáng lập viên và CEO Consulus đã chia sẻ và nhấn mạnh vai trò của mỗi doanh nghiệp, không phân biệt quy mô lớn nhỏ, trong việc hình thành tương lai của quốc gia cũng như thổi bùng cuộc cách mạng khu vực trên Doanh Nhân Sài Gòn số 286....

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!