Consulus cho ra mắt CastleUp, Mạng xã hội doanh nghiệp dựa trên các nguyên lý về hành vi của tổ chức

Consulus cho ra mắt CastleUp, Mạng xã hội doanh nghiệp dựa trên các nguyên lý về hành vi của tổ chức

SINGAPORE, ngày 26 tháng 2 năm 2014 – CastleUp (castleup.com) – là một mạng xã hội doanh nghiệp được phát triển dựa trên kinh nghiệm gần một thập kỷ nghiên cứu và đồng hành tư vấn cho các doanh nghiệp khắp toàn cầu, được chính thức ra mắt vào ngày hôm nay....

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!