Phỏng vấn với ông Blair Singer về nghệ thuật lãnh đạo

Phỏng vấn với ông Blair Singer về nghệ thuật lãnh đạo

Trong gần ba thập kỷ qua, Blair Singer đã giúp đỡ nhiều cá nhân đạt được hiệu quả công việc cao nhất trong các lĩnh vực như kinh doanh, bán hàng, tiền bạc, hoạt động nhóm, các mối quan hệ cũng như trong cuộc sống. Ông là người sáng lập ra Học Viện toàn cầu Blair...
Phỏng vấn với ông Blair Singer về nghệ thuật lãnh đạo

Interview with Blair Singer on Leadership

Đọc bản Tiếng Việt For almost three decades, Blair Singer has empowered people to achieve peak performance in business, sales, money, teams, relationships and life. He is founder of the Blair Singer Training Academy, a global sales and personal growth training company...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!