GDC: Innovate to shape smart developments for communities

GDC: Innovate to shape smart developments for communities

GDC: Innovate to shape smart developments for communities Project aim After 7 years of operations, GDC has established a reputation as a reliable contractor. With a strong foundation, GDC aims to attract strategic investors and play a higher role in the real estate...
Ngân hàng Quốc gia Brunei BIBD

Ngân hàng Quốc gia Brunei BIBD

Bank Islam Brunei Darussalam BIBD đã lựa chọn đồng hành cùng Consulus nhằm chuyển đổi văn hoá doanh nghiệp và nâng tầm vị thế của thương hiệu với một bản sắc hoàn toàn mới Vào thời điểm năm 2005, Ngân hàng Quốc gia Bru-nây (Bank Islam Brunei...