Engineering Articles

GDC: Không ngừng đổi mới sáng tạo để kiến tạo giá trị thông minh

Mục tiêu dự án Sau hơn 7 năm hoạt động, GDC đã có được chỗ đứng uy tín trong ngành thi công xây dựng và mong muốn thu...

MTU Asia

MTU Asia Através do Núcleo de Experiência (ExperienceCORE), ajudamos o departamento de pós-venda da MTU Ásia a...

Fast Flow

Fast Flow Para a Fast Flow, o Núcleo de Propósito (PurposeCORE) transformou sua Organização, sistematizou os processos...

Cyclect

Cyclect Para a Cyclect, o modelo Núcleo de Propósito (PurposeCORE) transformou sua cultura organizacional, unidades de...