A Prayer for Sustainable Economy

Aug 16, 2018 | News & Highlights

To mark the 6th World Company Day, a prayer for a sustainable economy has been composed. It is inspired by the prayer of St. Francis, a 13th century Saint: Lord, make us instruments for a Sustainable Economy. Where there is poverty of purpose, help us inspire one; Where there is poverty of institutions, help us renew our workplaces; where there is poverty of solutions, help us with purpose-driven creativity; where there is poverty of trust, help us inspire unity. O Divine Master, grant that in the process we may not despair but to remember that our cause is for our family and future generations as well as those who suffer today without equality, a home or a meal. For it is in sustainable reciprocity that we can shape a shared future for everyone on this blessed earth. Amen    

Download the prayer

Consulus Việt Nam công bố Sách trắng về mức độ sẵn sàng của Việt Nam cho Công nghiệp 4.0 và thời kỳ hậu đại dịch, đề xuất lộ trình hướng tới nền kinh tế công nghệ cao

Consulus Việt Nam công bố Sách trắng về mức độ sẵn sàng của Việt Nam cho Công nghiệp 4.0 và thời kỳ hậu đại dịch, đề xuất lộ trình hướng tới nền kinh tế công nghệ cao

Hôm nay, Sách trắng Việt Nam Thông minh 4.0 được Consulus Việt Nam, Đại học RMIT Việt Nam và Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội ra mắt bằng tiếng Anh và tiếng Việt trước sự chứng kiến của các cơ quan chính phủ, hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức phát triển quốc tế có mặt tại Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Singapore. 

ປະ​ເທດ​ລາວ ​​ໄດ້​ເປັນປະ​ເທດທີ່ 12 ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ ຄອນ​ຊູ​ລັດ ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ ​ສາກ​ົນ

ປະ​ເທດ​ລາວ ​​ໄດ້​ເປັນປະ​ເທດທີ່ 12 ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ ຄອນ​ຊູ​ລັດ ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ ​ສາກ​ົນ

ທີ່ ສິງກະ ໂປ, ວັນ ທີ 14 ກຸມພາ 2018 ຄອນ ຊູ ລັດ ໄດ້ ສືບ ຕໍ່ ຄວາມ ຕັ້ງ ໃ ຈ ໃນ ການ ສ້າງ ຄວາມ ເຕີບ ໃຫຍ່ ໃນ ຂົງ ເຂດ ປະ ເທດ ອາ ຊຽນ ແລະ ເພື່ອ ກຽມພ້ອມ ສຳລັບ ປະ ເທດ ລາວ. ມື້ ນີ້, ທາງ ບໍລິສັດ ໄດ້ ປະກາດ ແຕ່ງ ຕັ້ງ  ທ່ານ ນາງ ສິນ ດາ ວັນ ມະນີ ວົງ ເປັນ ຜ ຸ້ອຳນວຍ ການ ຄອນ ຊູ ລັດ ປະຈຳ ປະ...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!