Đồng chỉnh văn hóa – Tiền đề để phát triển

Đồng chỉnh văn hóa – Tiền đề để phát triển

Ngày 16/11, Đội ngũ chuyên gia tại Consulus Việt Nam đã cùng Tập đoàn GDC tiến hành tổ chức giai đoạn 2 trong dự án Thiết lập nền tảng về tổ chức cho GDC trở thành “Chủ lao động được lựa chọn hàng đầu” nhằm thu hút và giữ chân nhân tài phù hợp với chiến lược phát...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!