Shape the World through Consulting

Shape the World through Consulting

WELCOME & OPENING REMARKS AT THE CONSULUS 2020 GLOBAL SCHOOL BY JIM FUNK, CHAIRMAN, CONSULUS GLOBAL NETWORK – June 17, 2020 Hello, and welcome to the 2020 Consulus Extraordinary Global School! My name is Jim Funk, and I have had the honor and privilege to serve as...
Trường học Consulus 2020 – Việt Nam

Trường học Consulus 2020 – Việt Nam

View in English Vào 2 ngày 17&18 tháng 10 năm 2020, Consulus, tập đoàn tư vấn đổi mới toàn cầu với năng lực quản trị kinh doanh và thiết kế đa lĩnh vực sẽ tổ chức Trường học Consulus phiên bản Việt Nam lần đầu tiên tại Hà Nội. Trường học Consulus phiên...

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!