Laos becomes the 12th Country to join Consulus Global Network

ປະ​ເທດ​ລາວ ​​ໄດ້​ເປັນປະ​ເທດທີ່ 12 ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ ຄອນ​ຊູ​ລັດ ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ ​ສາກ​ົນ

ທີ່ ສິງກະ ໂປ, ວັນ ທີ 14 ກຸມພາ 2018 ຄອນ ຊູ ລັດ ໄດ້ ສືບ ຕໍ່ ຄວາມ ຕັ້ງ ໃ ຈ ໃນ ການ ສ້າງ ຄວາມ ເຕີບ ໃຫຍ່ ໃນ ຂົງ ເຂດ ປະ ເທດ ອາ ຊຽນ ແລະ ເພື່ອ ກຽມພ້ອມ ສຳລັບ ປະ ເທດ ລາວ. ມື້ ນີ້, ທາງ ບໍລິສັດ ໄດ້ ປະກາດ ແຕ່ງ ຕັ້ງ  ທ່ານ ນາງ ສິນ ດາ ວັນ ມະນີ ວົງ ເປັນ ຜ ຸ້ອຳນວຍ ການ ຄອນ ຊູ ລັດ ປະຈຳ ປະ...