ປະ​ເທດ​ລາວ ​​ໄດ້​ເປັນປະ​ເທດທີ່ 12 ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ ຄອນ​ຊູ​ລັດ ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ ​ສາກ​ົນ

Feb 15, 2018 | News & Highlights, Press

ທີ່ ສິງກະ ໂປ, ວັນ ທີ 14 ກຸມພາ 2018 ຄອນ ຊູ ລັດ ໄດ້ ສືບ ຕໍ່ ຄວາມ ຕັ້ງ ໃ ຈ ໃນ ການ ສ້າງ ຄວາມ ເຕີບ ໃຫຍ່ ໃນ ຂົງ ເຂດ ປະ ເທດ ອາ ຊຽນ ແລະ ເພື່ອ ກຽມພ້ອມ ສຳລັບ ປະ ເທດ ລາວ. ມື້ ນີ້, ທາງ ບໍລິສັດ ໄດ້ ປະກາດ ແຕ່ງ ຕັ້ງ  ທ່ານ ນາງ ສິນ ດາ ວັນ ມະນີ ວົງ ເປັນ ຜ ຸ້ອຳນວຍ ການ ຄອນ ຊູ ລັດ ປະຈຳ ປະ ເທດ ລາວ. ປະ ເທດ ອາ ຊຽນ ຈະ ມີ ການ ສືບຕໍ່ພັດທະນາ ຢ່າງ ຕໍ່ ເນື່ອງ , ການ ເຕີບ ໃຫຍ່ ຂະຫຍາຍຕົວ ອັ ນ ເນື່ອງ ມາ ຈາກ ປະຊາກອນ ທີ່ ໜຸ່ມ ນ້ອຍ, ມີສາຍ ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມ ມື ທີ່ເຊື່ອມ ຕໍ່ ຢ່າງ ເຂັ້ມ ແຂງທາງ ດ້ານ ເສດ ຖະກິດ ແລະສັງຄົມ. ພວກ ເຮົາ ເຫັນ ໂອກາດ ສຳລັບ ປະ ເທດ ລາວ ແລະ ພວກ ເຮົາ ກໍ່ ມີຄວາມ ຕື່ນ ເຕັ້ນ ທີ່ ພວກ ເຮົາ ມີ ທ່ານ ນາງ ສິນ ດາ ວັນ ມະນີ ວົງ ຈະ ເປັນ ຜູ້ ທີ່ ສາມາ ດຊ່ວຍ ພວກ ເຮົາ ໃນ ການປັບ ປ່ຽນການ ຂະຫຍາຍຕົວ ໃນ ປະ ເທດ ທີ່ ສວຍ ງາມ ນີ້, ທ່ານ ລໍ ເຮນ ຈອງ, ຜ ຸ້ອຳນວຍ ການ ໃຫຍ່ ຄອນ ຊູ ລັດ. ພວກ ເຮົາ ພູມ ໃຈ ແລະ ຍິນ ດີ ຕ້ອນຮັບ ປະ ເທດ ລາວ ເຂົ້າ ສູ່ ຄອນ ຊູ ລັດ ໃນ ຂົງ ເຂດ ແມ່ ນຳ້ຂອງ, ນີ້ ເປັນ ຍຸດ ທະ ສາດ ທີ່ ສຳຄັນ ໃນ ພາກ ພື້ນ ທີ່ ຄອນ ຊູ ລັດ ໄດ້ ພະຍາຍາມ ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ໂດຍພວກ ເຮົາ ໄດ້ ສ້າງ ການ ເຕີບ ໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງ ປະສົມ ປະສານ ພາຍໃນ ພາກ ພື້ນ. ພວກ ເຮົາ ມີ ຄວາມ ເຊື່ອ ໝັ້ນ ວ່າ ບັນດາ ຫົວໜ່ວຍ ທຸ ລະ ກິດ ແລະ ຜູ້ນຳ ທາງ ດ້ານ ທຸລະ ກິດ ໃນ ປ ະ ເທດ ລາວ ສາມາດ ຮຽນ ຮູ້ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ຈາກ ຄອນ ຊູ ລັດ ທີ່ ໄດ້ ມີ ການ ກຽມພ້ອມ ເພື່ອ ຮັບ ໃຊ້ ບັນດາ ນັກທຸລະກິດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍ ທຸລະ ກິດ ແລະ ຜູ້ນຳ ທາງ ດ້ານ ທຸລະ ກິດ ຕ່າງໆ ເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ມີ ການ ເຕີບ ໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຫລາຍ ຍິ່ງ ຂື້ນ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ ແລະ ກໍ່ ໃຫ້ ກາຍ ເປັນ ທຸລະ ກິດ ທີ່ ເຂັ້ມ ແຂງ ແລະ ຍືນ ຍົງ ແລະ ພັດທະນາ ແບບ ຍືນ ຍົງ ໂດຍ ຮັກສາ ສະພາບ ແວດ ລ້ອມ, ເຮ ລີ ນາ ຟາ ມ, ຫຸ້ນ ສ່ວນ ຂອງ ຄອນ ຊູ ລັດ ແລະ ເປັນ ຜູ້ນຳ ປະຊຸມ ຂົງ ເຂດ ພາກ ພື້ນ ແມ່ ນຳ້ ຂອງ ຄອນ ຊູ ລັດ. ໃນ ການຮ່ ວມມືກັນ ຄັ້ງ ນີ້ ກັບ ຄອນ ຊູ ລັດ, ຂ້າພະ ເຈົ້າ ຫວັງ ວ່າ ຈະ ສາມາດ ສຸມ ໃສ່ ໃນ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ບັນດາ ບໍລິສັດ ແລະ ຜູ້ ປະກອບ ການ ທັງຫລາຍ ເພື່ອ ໃຫ້ ສາມາດ ປັບ ທຸລະ ກິດ ໃຫ້ ທັນ ກັບ ຄວາມ ທ້າ ທາຍກັບ ສະພາບ ເສດ ຖະກິດ ຍຸກ4.0 ໂດຍ ການ ນຳ ເອົາ ມຸມ ມອງ ປະສົບ ການ ຕ່າງໆ ຈາກ ຫລາກ ຫລາຍ ແນວ ຄິດ ເພື່ອ ທີ່ ຈະ ສາມາດ ເລືອກ ເຟັ້ນ ເອົາ ຄວາມ ໄດ້ ປຽບ ທາງ ດ້ານ ການ ແຂ່ງຂັນ ແລະ ການ ນຳ ໃຊ້ ກົນລະຍຸດ ທາງ ດ້ານ ທຸລະ ກິດ ທີ່ ເຮົາ ມີ ແບບ ວິທີ ການ ໃນ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ຂອງ ຄອນ ຊູ ລັດ ທີ່ ສາມາດ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ບັນດາ ທຸ ລະ ກິ ດສ້າງ ນະ ວັດຕະ ກຳ ແລະ ປັບ ປ່ຽນ ທຸລະ ກິດ ຂອງ ຕົວ ເອງ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ແລະ ເຕີບ ໃຫຍ່ ຂະຫຍາຍຕົວ ຫລາຍ ຂື້ນ,ທ່ານ ນາງ ສິນ ດາ ວັນ ມະນີ ວົງ,ຜູ້ອຳນວຍ ການ ຄອນ ຊູ ລັດ ປະຈຳປະ ເທດ ລາວ. ຄອນ ຊູ ລັດ ລາວ ແມ່ນ ຢູ່ນະຄອນຫລວງ ວຽງ ຈັນ ເຊິ່ງ ເປ ັນສ່ວນ ໜື່ງຂອງຂົງ ເຂດ ພາກ ພື້ນ ແມ່ນ ນຳ້ຂອງ ຄອນ ຊູ ລັດ ເຊິ່ງລວມມີ ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ລາຍ ລະອຽດ ກ່ຽວ ກັບ ຄອນ ຊູ ລັດ ລາວ ທີ່ ສາມາດ ຊ່ວຍ ທ່ານ ໄດ້ ມີ ດັ່ງ ນີ້: www.consulus.com/laos   ກ່ຽວ ກັບ ສິນ ດາ ວັນ ມະນີ ວົງ- ຜູ້ອຳນວຍການ ຄອນ ຊູ ລັດ ປະຈຳ ປະ ເທດ ລາວ. ສິນ ດາ ວັນ ມະນີ ວົງ ເປັນ ຜຸ້ປະກອບ ການ ແລະ ມີ ປະສົບ ການ ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ ການທະນາຄານ ຫລາຍ ກ່ວາ 10 ປີ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວ ກັບ ວຽກ ທາງ ດ້ານ ຕະຫລາດ ກາ ນ ເງິນ ແລະ ກາ ນລົງທຶນ ແລະ ການ ການ ບໍລິຫານ. ໄລຍະ ຜ່ານ ມາ ແມ່ນ ເຮັດ ວຽກຢູ່ ທະ ນາ ຄານ ການ ຄ້າ ຕ່າງປະ ເທດ ລາວ  ແລະ ກໍ່ ຍັງ ໄດ້ ເປັນ ຜູ້ ຮ່ວມ ກໍ່ ຕັ້ງ ບໍລິສັດ ທາງ ດ້ານ ດີ ຈີ ຕອນ ແລະ ດ້ານ ບໍລິການ ແລະ Shopping-D.online, ຜູ້ກ່ຽວ ຍັງ ເປັນ ຜຸ້ໜື່ງທີ່ ຖືກ ຮັບ ຮູ້ ຈາກ ບັນດາ ນັກທຸລະກິດ ໃນ ຂົງ ເຂດການ ເຊື່ອມ ໂຍງ ທຸລະ ກິດ ສາກົນ ຍັງ ເປັນ ເປັນ ສຳມະ ຊິກ ຂອງ  ການ ເຊື່ອມ ໂຍງ ທຸລະ ກິດ ສາກົນ ແລະ ໃນ ສປປ ລາວ, Business Network International (BNI,Laos)   ກ່ຽວ ກັບ ຄອນ ຊູ ລັດ- ທີ່ ປືກສາ ທີ່ ມີ ການ ນຳ ໃຊ້ ນະ ວັດ ຕະກຳ ຂອງ ໂລກ ສຳລັບ ທຸລະ ກິດ ຍຸກ 4.0 ພວກເຮົາເປັນທີ່ປຶກສາທີ່ມີການນຳໃຊ້ນະວັດຕະກຳຂອງໂລກທີ່ມີຄວາ ມສາມາດ ແລະ ມີ ຄວາມ ຊ່ຽວຊານ ຫລາກ ຫລາຍ ສາຂາ ທຸລະ ກິດ, ໃນການ ກຳນົດ ຮູບ ແບບ ແລະ ອອກ ແບບຕ່າງໆ.ນັບ ຕັ້ງ ແຕ່ ປີ 2004 ວີທີ ການ UNIFY ໄດ້ ຊ່ວຍ ສ້າງ ຄວາມ ສາມາດ ໃຫ້ ແກ່ ຫລາຍ ບໍລິສັດ ແລະ ສ້າງ ຄວາມ ໄດ້ ປຽບ ທາງ ດ້ານ ການ ແຂ່ງຂັນ ໂດຍ ການ ກຳນົດ ຮູບ ແບບ ທຸ ລະ ກິດ ຄືນ ໃໝ່, ປັບວັດທະນາ ທຳ ທາງ ດ້ານ ອົງ ກອນ ແລະ ປະສົບ ການ ທາງ ດ້ານ ແບ ຣນ. ສິ່ງ ດັ່ງກ່າວ ນີ້ ໄດ້ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ບັນດາ ທຸລະ ກິດ ສາມາດ ພັດທະນາ ຈຸດ ເດັ່ນ ຂອງ ຕົນ ເອງ ແລະ ນຳ ໃຊ້ ນະ ວັດຕະ ກຳ ເພື່ອ ໃຫ້ ທັນ ກັບຄວາມ ທ້າ ທາຍ ຂອງ ທຸລະ ກິດ ຍຸກ 4.0 ການ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ຂອງ ພວກ ເຮົາ ແມ່ນ ໄດ້ຊ່ວຍ ໃຫ້ ບັນດາ ລູກ ຄ້າ ສາມາດ ເພີ່ມ ລາຍ ຮັບ ຂື້ນ ຫລາຍ ກ່ວາ 138%, ຂະຫຍາຍ ຕະຫລາດ ສູ່ ສາກົນ, ພັດທະນາ ຜະລິດ ຕະພັນ ໃໝ່ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ ດ້ານ ການ ຄ້າ ແລະ ກະກຽມ ຄວາມ ພ້ອມ ໃນ ການ ພັດທະນາ ທາຍາດຜູ້ນຳ ທຸ ລະ ກິດ ເພື່ອ ຮັບ ຊ່ວງ ທຸ ລະ ກິດ ໃຫ້ ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຍືນຍົງ ໃນ ລະດັບ ໃໝ່. ປະຈຸ ບັນ ຄອນ ຊູ ລັດ ແມ່ນ ມີ ສຳ ນັກ ງານ ຕັ້ງ ຢູ່ ສິງກະ ໂປ(ສຳນັກງານ ໃຫຍ່), ອາກຊັງ ຕິນ, ເບ ຊີ ນ,ບູ ໄນ,ອິນ ເດຍ, ອີ ຕາ ລີ,ມຽນມາ,ສີ ລັງກາ, ປະ ເທດ ໄທ, ຫວຽດນາ ມ. ຄອນ ຊູ ລັດ ເປັນ ສຳມະຊິກ ຂອງ ເສດຖະກິດ ເພື່ອ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ www.consulus.com   Media contact Kannon Kwan Consultant kannonkwan@consulus.com

Read next

Consulus Elects New Global Chairwoman: Sindavanh Manivong

Consulus Elects New Global Chairwoman: Sindavanh Manivong

Consulus Global Network has elected Ms Sindavanh Manivong, the Country Director of Consulus Laos as its next Global Chairwoman for the 1-year term from 2023 – 2024. The Global Chairwoman shall serve as the global spokesperson, focus on the relational dynamics of the entire network, and convene the global leadership team. The Chairwoman shall serve her role in unity with Lawrence Chong, Group CEO of Consulus.

Free sample Smart 4.0 Vietnam

Complete the form below to download the sample report

Consulus Vietnam

You have Successfully Subscribed!