Thương hiệu Việt cần bản sắc Việt (English translation available)

Với một vài tên tuổi doanh nghiệp Việt đã giúp khởi động hành trình nâng giá trị bản sắc Việt trên toàn cầu, đã đến lúc nhiều doanh nghiệp Việt hơn nữa dám thoát khỏi mô típ bản sao của phương Tây và xây dựng những thương hiệu đậm đà bản sắc Việt.

Rethinking Design

The design bug is catching on in a big way in Asia, with even governments embracing the role of design in policy. Here are two photos to sum up the two years and our thoughts on how designers should evolve as we enter 2013.