Nghĩ khác

Nghĩ khác

(Nguồn ảnh: Prestige Singapore) Read in English Trong một thế giới ngày càng phức tạp, một phương thức được dẫn dắt bởi tư duy thiết kế toàn diện 360 độ nhằm tạo ra sự tăng trưởng cao sẽ đem lại hiệu quả cao hơn phương thức quản trị kinh doanh truyền thống   Tháng...
Ý tưởng thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư:  6 Bước để hợp nhất các luồng tư duy của nhóm các chuyên gia đa ngành

Ý tưởng thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: 6 Bước để hợp nhất các luồng tư duy của nhóm các chuyên gia đa ngành

Read in English Nhiều người trong số chúng ta đã biết rất rõ một điều rằng: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp lên tất cả chúng ta, và nó sẽ đem đến những thay đổi lớn với cách chúng ta sinh hoạt, làm việc và giải trí. Theo Diễn đàn...
La 4° rivoluzione industriale come una via per l’ideazione: 6 passi per integrare intelligenze e competenze

La 4° rivoluzione industriale come una via per l’ideazione: 6 passi per integrare intelligenze e competenze

Read in English Molti di noi sono coscienti che la 4° rivoluzione industriale è ormai prossima e che il suo arrivo cambierà profondamente il nostro modo di vivere, lavorare e intrattenerci. Secondo il World Economic Forum: “Ci sono tre ragioni per le quali le...
4th Industrial Revolution Way of Ideation: 6 Steps to Unify Experts and Streams of Thought

4th Industrial Revolution Way of Ideation: 6 Steps to Unify Experts and Streams of Thought

Many of us know that the 4th Industrial Revolution is upon us and it will fundamentally change the way we live, work and play. According to the World Economic Forum: There are three reasons why today’s transformations represent not merely a prolongation of the Third...