ປະ​ເທດ​ລາວ ​​ໄດ້​ເປັນປະ​ເທດທີ່ 12 ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ ຄອນ​ຊູ​ລັດ ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ ​ສາກ​ົນ

ປະ​ເທດ​ລາວ ​​ໄດ້​ເປັນປະ​ເທດທີ່ 12 ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ ຄອນ​ຊູ​ລັດ ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ ​ສາກ​ົນ

ທີ່ ສິງກະ ໂປ, ວັນ ທີ 14 ກຸມພາ 2018 ຄອນ ຊູ ລັດ ໄດ້ ສືບ ຕໍ່ ຄວາມ ຕັ້ງ ໃ ຈ ໃນ ການ ສ້າງ ຄວາມ ເຕີບ ໃຫຍ່ ໃນ ຂົງ ເຂດ ປະ ເທດ ອາ ຊຽນ ແລະ ເພື່ອ ກຽມພ້ອມ ສຳລັບ ປະ ເທດ ລາວ. ມື້ ນີ້, ທາງ ບໍລິສັດ ໄດ້ ປະກາດ ແຕ່ງ ຕັ້ງ  ທ່ານ ນາງ ສິນ ດາ ວັນ ມະນີ ວົງ ເປັນ ຜ ຸ້ອຳນວຍ ການ ຄອນ ຊູ ລັດ ປະຈຳ ປະ...
The Future of Work– Still to Be Written

The Future of Work– Still to Be Written

Of late, I have read a lot about the future of work and much of it foretells doom and gloom scenarios related to the disastrous impact of Artificial Intelligence (AI) as it progressively moves from assisting humans, to augmenting humans, to autonomously taking over...